انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

سرمایه شرکت تضامنی

سرمایه شرکت و موسسه

/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87

سرمایه شرکت و موسسه: هر شخص حقوقی اعم از شرکت یا موسسه باید دارای سرمایه باشد، تا کسب و کار خود را شروع کرده و به درآمد برسد. بنابراین برای تاسیس یک شخصیت حقوقی باید مبلغی را به عنوان سرمایه یا همان دارایی شرکت تعیین و اعلام نمود. این مبلغ پس از تاسیس شرکت یا موسسه قابل افزایش و یا کاهش می باشد.