انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

موسسات غیر تجاری در قانون تجارت

تاسیس موسسه غیرتجاری

/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ثبت موسسه غیر تجاری، تاسیس موسسه غیرتجاری، موسسات غیر تجاری به دو دسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند که در زیر به تشریح هر یک پرداخته ایم.