انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

ثبت تغییر در موسسه

ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA

ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات: شرکت ها و موسسات پس از ثبت می توانند تغییراتی را در موارد مربوط به شرکت یا موسسه مانند آدرس، موضوع فعالیت، امضا، هیئت مدیره، سهام و ...... در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت، انجام دهند.