انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

خرید و فروش موسسه ثبت شده

خرید و فروش موسسه ثبت شده

/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87

افرادی که تمایل به فعالیت با شخص حقوقی موسسه را دارند می توانند از موسساتی که به تازگی و یا در گذشته ثبت شده اند در قالب خرید موسسه، استفاده نمایندو.......افرادی که موسسه ای را ثبت کرده اند تاکنون از موسسه استفاده نکرده اند و یا حتی عملکردی را با موسسه به انجام رسانده اند و اکنون دیگر تمایلی به ادامه فعالیت ندارند می توانند موسسه خود را به فروش رسانده و واگذار نمایند.