انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

هزینه تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت و تغییر آدرس موسسه

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

جهت انجام فعالیت قانونی شرکت ثبت می شود و جهت ثبت شرکت یا موسسه بایستی آدرس و کدپستی به عنوان محل فعالیت قانونی اعلام شود. داشتن  آدرس و نشانی برای فعالیت شرکت از جهت دسترسی سیستم اداری یا قضایی کشور  به شرکت یا موسسه- دسترسی طرفین قرارداد به شرکت- دسترسی به شخص وام گیرنده و ضامنین ایشان – دریافت اوراق قضائی و اداری - مراجعه طلبکاران و یا بدهکاران، شرکت دارای اهمیت است و معرفی یک آدرس به عنوان آدرس و نشانی اقامتگاه قانونی شرکت، الزام قانونی می باشد.